پروژه مهرآباد رودهن

پروژه مهرآباد رودهن

پروژه مهرآباد رودهن

این پروژه با متراژ نمای 230 متر مربع ترمووود، 110 متر مربع متراژ نمای کرتین وال و 45 متر مربع متراژ نمای کامپوزیت در رودهن اجرا شده است. شرکت مجری این پروژه، «ایستا سازه» می باشد که در انجام این پروژه از محصولات کامپوزیت آلوکس استفاده کرده است.

پروژه مهرآباد رودهن

 

این پروژه با متراژ نمای 230 متر مربع ترمووود، 110 متر مربع متراژ نمای کرتین وال و 45 متر مربع متراژ نمای کامپوزیت در رودهن اجرا شده است. شرکت مجری این پروژه، «ایستا سازه» می باشد که در انجام این پروژه از محصولات کامپوزیت آلوکس استفاده کرده است.

پروژه مهرآباد رودهن

اشتراک گذاری پست